02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Về SCLVN

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (“Hội” hoặc “SCLVN”) là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoat động trong lĩnh vực pháp luật xây dựng hoặc có liên quan đến pháp luật xây dựng tự nguyện thành lập.

Hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm mục đích hỗ trợ các thành viên nâng cao kiến thức, trình độ, trao đổi thông tin về pháp luật xây dựng, đề xuất góp ý cho các cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, nhằm góp phần tạo lập môi trường ổn định và bền vững cho hoạt động xây dựng ở Việt nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hội hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực pháp luật xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hội viên cá nhân: Kỹ sư, Kiến trúc sư, Luật sư, Cử nhân luật, Cử nhân thương mại và các chuyên gia khác là công dân Việt nam hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến pháp luật xây dựng.

Hội viên tổ chức: tổ chức Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và pháp luật xây dựng.