Liên hệ

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: 24 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 08 3514 4659

Email: info@scl.org.vn

Điều lệ SCLVN (theo quyết định 295/QĐ-BNV ngày 12/4/2022): https://bit.ly/3xk8V6B

Trang Youtube: https://www.youtube.com/c/SCLVN/

Trang Facebook: https://www.facebook.com/scl.org.vn/

Trang LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sclvn/

Đơn đăng ký thành viên mới (theo mẫu của BNV): https://bit.ly/3eNIU3K

Trang đăng ký thành viên mới : http://bit.ly/3b1Vyd1