02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Danh sách được cấp CCHN HĐXD

DANH SÁCH HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III

1- DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 1/2023

(Kèm theo Quyết định số 09 /2023/QĐ-SCLVN ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

09_2023_QD-SCLVN 2023-07-12 dsach kem QD cap CCHN dot 1-2023 (kem ma CC)

2- DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 2/2023
(Kèm theo Quyết định số 16/2023/QĐ-SCLVN ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

16_2023_QD-SCLVN 2023-08-24 Quyet dinh cap CCHN dot 2-2023 DS kem QD cap CCHN (kem ma CC)

3. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 3/2023
(Kèm theo Quyết định số 21_2023_QD-SCLVN ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

Sô 21_2023_QD-SCLVN 2023Sep19 DS kem QD cap CCHN dot 3-2023 ( KEM MA CC)

4. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 4/2023
(Kèm theo Quyết định số 22_2023_QD-SCLVN ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

Sô 22_2023_QD-SCLVN 20231004 DS kem QD cap CCHN dot 4-2023 ( KEM MA CC)

5. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 5/2023
(Kèm theo Quyết định số 23_2023_QD-SCLVN ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

Sô 23_2023_QD-SCLVN 2023Oct16 DS kem QD cap CCHN dot 5-2023 ( KEM MA CC)

6. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 6/2023
(Kèm theo Quyết định số 24_2023_QD-SCLVN ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

Sô 24_2023_QD-SCLVN 2023Nov01 DS kem QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT6.2023 (KEM MA CC)

7. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 7/2023

(Kèm theo Quyết định số 26_2023_QD-SCLVN ngày 17 tháng 11 năm 2023 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

Sô 26_2023_QD-SCLVN 2023Nov17 DS kem QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT7.2023(KEM MA CC)

8. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 8/2023

(Kèm theo Quyết định số 27_2023_QD-SCLVN ngày 01 tháng 12 năm 2023 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

27_2023_QD-SCLVN 2023-12-01 Quyet dinh cap CCHN dot 8-2023 (KEM MA CC)

9. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 9/2023

(Kèm theo Quyết định số 29_2023_QD-SCLVN ngày 27 tháng 12 năm 2023 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

29_2023_QD-SCLVN 20231227 QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT9.2023 Danh sach kem QD ( KEM MA CC)

10. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 10/2023

(Kèm theo Quyết định số 01_2024_QD-SCLVN ngày 17 tháng 01 năm 2024 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

01_2024_QD-SCLVN 20240117 QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT10.2023 Danh sach kem QD (KEM MA CC).

10. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 01.2024

(Kèm theo Quyết định số 02_2024_QD.CC-SCLVN ngày 30 tháng 01 năm 2024 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

02_2024_QD.CC-SCLVN 20240130 QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT02.2024 Danh sach kem QD (KEM MA CC)

11. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 02.2024

(Kèm theo Quyết định số 03_2024_QD.CC-SCLVN ngày 06 tháng 02 năm 2024 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

03_2024_QD.CC-SCLVN 2024-02-06 QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT 02.2024 Danh sach dinh kem (KEM MA CC)

12. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 03.2024

(Kèm theo Quyết định số 04_2024_QD.CC-SCLVN ngày 27 tháng 03 năm 2024 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

04_2024_QD.CC-SCLVN 2024-03-27 QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT 03.2024 Danh sach dinh kem (KEM MA CC)

13. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 04.2024

(Kèm theo Quyết định số 06_2024_QD.CC-SCLVN ngày 17 tháng 04 năm 2024 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

06_2024_QD.CC-SCLVN 2024-04-17 QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT 04.2024 Danh sach dinh kem (KEM MA CC)

14. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 05.2024

(Kèm theo Quyết định số 09_2024_QD.CC-SCLVN ngày 08 tháng 05 năm 2024 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

09_2024_QD.CC-SCLVN 2024-05-08 QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT 05.2024 (KEM MA CC)

15. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – Đợt 06.2024

(Kèm theo Quyết định số 11_2024_QD.CC-SCLVN ngày 03 tháng 06 năm 2024 Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam)

11_2024_QD.CC-SCLVN 2024-06-03 QUYET DINH CAP CCHN HDXD DOT 06.2024-Danh sach (KEM MA CC)