02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Tạp chí Xây dựng 02.2023- “Tranh chấp Xây dựng về Khối lượng Công việc Phát sinh”

Xin mời các bạn tham khảo bài viết trên Tạp chí Xây dựng số 02/2023 với tiêu đề “Tranh chấp Xây dựng về khối lượng công việc phát sinh” của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo

Bài 3 – Tranh chấp xây dựng về khối lượng công việc phát sinh