02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Tạp chí KHCN Giao thông vận tải số 11-2021: Hành lang pháp lý cho việc bảo đảm thanh toán cho Nhà thầu

Xin mời các bạn tham khảo bài viết tiếng Anh của tác giả Vương Thị Thùy Dương và Nguyễn Thị Thêm trên Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải số 11/2021 với tiêu đề: Hành lang pháp lý cho việc bảo đảm thanh toán cho Nhà thầu (Vietnam Legal Corridor for Protection of Payment to Contractor)

6.JTST-2021-11-Vietnam-Legal-Corridor-for-Protection-of-Payment-to-Contractor-VTT.Duong_