Construction Journal 02.2023- Selection of experts in dispute resolution at a jurisdiction involving foreign elements (Thinh Vu)

SCLVN would like to introduce article by Thinh Vu (LNT & Partners) on Construction Journal 02.2023:

“Selection of experts in dispute resolution at a jurisdiction involving foreign elements” (in Vietnamese)

Bài 5 – Lựa chọn chuyên gia trong giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán Trọng tài có yếu tố nước ngoài