Legislation

Decision 747/QD-BNV dated 18.Jun.2021 on approval on establish of the Society of Construction Law – Vietnam: 2021-06-18 Quyet dinh 747_QD-BNV ve viec cho phep thanh lap Hoi Phap luat xay dung VN

Decision 295/QD-BNV dated 12.April.2022 on approval of the Constitution of the Society of Construction Law – Vietnam 2022-04-12 295_QD-BNV Quyet dinh ve viec phe duyet Dieu le Hoi Phap luat xay dung Viet Nam – Bo Noi Vu