Vietnamese English Dictionary

Vietnamese - English Construction Law Dictionary / Từ điển pháp luật xây dựng Việt - Anh
Vietnamese - English Construction Law Dictionary / Từ điển pháp luật xây dựng Việt - Anh
 1. ban ngăn ngừa/phân xử tranh chấp (daab)
 2. ban phân xử tranh chấp (dab)
 3. bên
 4. bên mời thầu
 5. bản danh mục
 6. bản danh mục biểu mức và giá
 7. bản danh mục các bảo đảm thông số
 8. bản danh mục các thông số Đảm bảo
 9. bản danh mục công việc theo ngày
 10. bản khối lượng
 11. bản khối lượng và bảng kê ngày công
 12. bản vẽ
 13. bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 14. bảo lãnh tạm ứng
 15. bảo trì nhà ở
 16. bảo đảm thực hiện hợp đồng và lịch trình thanh toán
 17. bất khả kháng
 18. bộ phận
 19. cam kết liên danh
 20. chi phí
 21. chi phí cộng lợi nhuận
 22. chuyển nhượng dự án bất động sản
 23. chỉ dẫn kỹ thuật
 24. chủ sở hữu nhà chung cư
 25. chủ sở hữu nhà ở
 26. chủ đầu tư
 27. chứng chỉ nghiệm thu
 28. chứng chỉ nghiệm thư
 29. chứng nhận hoàn thành
 30. chứng nhận hoàn thành công trình
 31. chứng nhận thanh toán
 32. chứng nhận thanh toán cuối cùng
 33. chứng nhận thanh toán cuối cùng hoặc fpc
 34. chứng nhận thanh toán tạm
 35. chứng nhận thanh toán tạm (ipc)
 36. chứng nhận tạm ứng
 37. các bên và các cá nhân
 38. các khoản tạm tính
 39. các Định nghĩa khác
 40. các định nghĩa khác
 41. công trình
 42. công trình tạm
 43. công trình và hàng hóa
 44. công trình vĩnh cửu
 45. công trường
 46. cải tạo nhà ở
 47. danh mục các nội dung Đảm bảo và lịch trình thanh toán
 48. danh sách ngắn
 49. dịch vụ phi tư vấn
 50. dịch vụ tư vấn
 51. dữ liệu hợp đồng
 52. dự toán mua sắm
 53. dự án bất động sản
 54. dự án đầu tư (sau đây gọi là dự án)
 55. dự án đầu tư xây dựng nhà ở
 56. fidic
 57. gia hạn thời hạn hoặc eot
 58. giá dự thầu
 59. giá hợp đồng
 60. giá trị hợp đồng được chấp thuận
 61. giá đề nghị trúng thầu
 62. gói thầu
 63. gói thầu hỗn hợp
 64. hàng hóa
 65. hạng mục
 66. hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 67. hệ thống qm
 68. hệ thống quản lý chất lượng
 69. hệ thống xác minh sự tuân thủ
 70. hồ sơ dự thầu
 71. hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 72. hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển
 73. hồ sơ mời thầu
 74. hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển
 75. hồ sơ yêu cầu
 76. hợp đồng
 77. hợp đồng kinh doanh bất động sản
 78. hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản
 79. khiếu nại
 80. khoản bồi thường thiệt hại do chậm trễ
 81. khoản tiền giữ lại
 82. khoản tạm tính
 83. không lường trước được
 84. không phản đối
 85. kinh doanh bất động sản
 86. kinh doanh dịch vụ bất động sản
 87. kế hoạch thực hiện
 88. liên danh (jv)
 89. liên danh hoặc jv
 90. luật
 91. lịch trình thanh toán
 92. môi giới bất động sản
 93. ngoại tệ
 94. nguyên vật liệu
 95. ngày
 96. ngày bắt đầu công việc
 97. ngày cơ sở
 98. ngày hoàn thành
 99. ngày, thử nghiệm thời hạn và hoàn thành
 100. ngày, thử nghiệm thời hạn và hoàn thành
 101. ngày; năm
 102. người có thẩm quyền
 103. nhà chung cư
 104. nhà thầu
 105. nhà thầu nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài
 106. nhà thầu phụ
 107. nhà thầu phụ đặc biệt
 108. nhà thầu trong nước, nhà đầu tư trong nước
 109. nhà tư vấn
 110. nhà đầu tư
 111. nhà ở
 112. nhà ở có sẵn
 113. nhà ở công vụ
 114. nhà ở hình thành trong tương lai
 115. nhà ở riêng lẻ
 116. nhà ở thương mại
 117. nhà ở xã hội
 118. nhà ở để phục vụ tái định cư
 119. nhà ở, công trình xây dựng có sẵn
 120. nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai
 121. nhân lực của chủ đầu tư
 122. nhân lực của nhà thầu
 123. nhân sự chủ chốt
 124. năm
 125. nước sở tại
 126. nội tệ
 127. phát triển nhà ở
 128. phần sở hữu chung của nhà chung cư
 129. phần sở hữu riêng trong nhà chung cư
 130. phụ lục hồ sơ dự thầu
 131. quản lý bất động sản
 132. sàn giao dịch bất động sản
 133. sự kiện bất thường
 134. thay đổi
 135. thiết bị
 136. thiết bị công trình
 137. thiết bị của chủ đầu tư
 138. thiết bị của nhà thầu
 139. thiệt hại về thông số
 140. thuê mua nhà ở
 141. thuê mua nhà ở, công trình xây dựng
 142. tháng
 143. thông báo
 144. thông báo không thỏa mãn (nod)
 145. thông báo không thỏa mãn hoặc nod
 146. thư chấp nhận
 147. thư chấp thuận
 148. thỏa thuận daab
 149. thỏa thuận hợp đồng
 150. thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 151. thời gian hoàn thành
 152. thời gian thông báo sai sót
 153. thời gian thông báo sai sót hoặc dnp
 154. thời hạn hoàn thành
 155. thời điểm đóng thầu
 156. thử nghiệm khi hoàn thành
 157. thử nghiệm sau khi hoàn thành
 158. tiền và thanh toán
 159. tiền và thanh toán
 160. tranh chấp
 161. tài liệu của nhà thầu
 162. tư vấn bất động sản
 163. tổ chức trong nước
 164. vật liệu
 165. vật liệu do chủ đầu tư cấp
 166. xem xét
 167. xây lắp
 168. yêu cầu của chủ đầu tư
 169. Điều khoản Đặc biệt
 170. Điều kiện chung
 171. Điều kiện hợp đồng
 172. Điều kiện hợp đồng hoặc Điều kiện này
 173. Điều kiện riêng
 174. Đơn dự thầu
 175. Đại diện của chủ đầu tư
 176. Đại diện của nhà thầu
 177. Đại diện của nhà tư vấn
 178. Đấu thầu
 179. Đấu thầu qua mạng
 180. Đấu thầu quốc tế
 181. Đấu thầu trong nước
 182. Đề nghị thanh toán
 183. Đề nghị thanh toán cuối cùng
 184. Đề xuất của nhà thầu