02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Thư cảm ơn Nhóm Pháp luật Xây dựng

Project Manager: “Tony” Anh Tuan PHAM, Registration TG: Thao Tong and Ngan Nguyen, Nghia Tran, ph luan Funding TG: Phat Nguyen, Thai Hong Nam, Msc., PMP, Hung Le Media TG: Nghia Tran, Nguyen Thi hoa, Paul Menzies, Trinh Nguyen FCIArb Accredited Mediator, Document TG: Xoan Vu Thi (Johanna) ,Minh Ha, Oanh Do Logistic TG: Sy Tien Do, Bui Truong Minh Loc, Chaluka Ekanayaka, Hung Le, Ngan Nguyen