02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Kỷ Yếu Hội Thảo Trọng Tài Xây Dựng Quốc Tế HICAC 2023