02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Hợp đồng Xây dựng và Hòa giải thương mại tại Việt Nam

Webinar do VICMC và SCLVN phối hợp tổ chức, ngày 25/4/2020

Webinar on Construction Contracts and Commercial Mediation with Hung Le , Trung Nguyen Nam, Nguyen Minh Hang.