Hợp đồng Xây dựng và Hòa giải thương mại tại Việt Nam

Webinar do VICMC và SCLVN phối hợp tổ chức, ngày 25/4/2020

Webinar on Construction Contracts and Commercial Mediation with Hung Le , Trung Nguyen Nam, Nguyen Minh Hang.