02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

SCLVN được thành lập với mục đích mang đến cho những người hành nghề tại Việt Nam mái nhà để trao đổi, thảo luận về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực xây dựng, chẳng hạn như hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, tiến độ thi công, gia hạn thời gian hoàn thành, khiếu nại và giải quyết tranh chấp, ban xử lý tranh chấp, các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn.