02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

SCLVN chào mừng tất cả các thành viên.

Bất kỳ ai muốn tham gia SCLVN chỉ cần đệ trình Đơn xin gia nhập tới Hội Pháp luật Xây dựng.

Đơn có thể gửi trực tiếp tới địa chỉ email members@scl.org.vn.

Vui lòng nhấp vào đây để tải Đơn xin gia nhập Hội Pháp luật Xây dựng.

Ngoài ra, thành viên có thể ghé văn phòng của SCLVN để nộp Đơn trực tiếp.

Ban Chấp hành sẽ xem xét Đơn xin gia nhập Hội pháp luật Xây dựng và sẽ trả lời trong thời hạn 14 ngày.