02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Thành viên có thể tải về Điều lệ Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam định dạng PDF tại đây.