02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Tạp chí Xây dựng 02/2023- Vai trò và nhiệm vụ của nhân chứng chuyên gia trong xử lý tranh chấp tại Tòa Trọng tài quốc tế (Lê Công Minh)

Mời các bạn đọc bài viết của ông Lê Công Minh, chuyên gia đánh giá tiến độ và phân tích chậm tiến độ tại J.S.Held Singapore

Bài 6 – Vai trò và nhiệm vụ của nhân chứng chuyên gia trong xử lý tranh chấp tại Tòa Trọng tài quốc tế